אורבני וקיימותתהליך אישור תב"ע והגשת התנגדויות
תהליך אישור תכניות בניין עיר והגשת התנגדויות

כל תכנית בניין ערים (תב"ע) עוברת תהליך אישור – בועדה המקומית או בועדה המחוזית.

תהליך האישור כולל שני שלבים מרכזיים

1. הפקדת התכנית

הועדה דנה בתכנית, נותנת את הערותיה ומאשרת אותה להפקדה, כלומר מאשרת אותה באופן עקרוני.

בשלב זה התכנית מוצגת לעיון הציבור, וניתן לראות את מסמכיה באתר משרד הפנים (בכתובת הבאה:  http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3), או במשרדי לשכת התכנון המחוזית.

שלב זה אורך 60 ימים, בהם כל הרואה עצמו נפגע בעקבות התכנית יכול להגיש התנגדות.

 

2. מתן תוקף לתכנית

לאחר תום מועד הגשת ההתנגדיות, נקבע מועד לדיון בהתנגדויות, אליו מוזמנים גם המתנגדים.

לאחר הצגת ההתנגדויות בפני הועדה, מקבלת הועדה החלטה בנוגע לתכנית לאור ההתנגדויות שהוגשו.

במידה והתכנית מאושרת (או מאושרת בכפוף לתיקונים שדורשת הועדה המחוזית) ניתן לה תוקף מחייב.

 

כיצד מגישים התנגדות

על פי סעיף 100 לחוק התכנון והבניה, "כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית" רשאי להגיש התנגדות. להלן מספר הנחיות בדבר אופן הגשת התנגדויות.

התוכן
בגוף המסמך יש לפרט את נימוקי ההתנגדות, ולהעלות את כלל הנושאים הטעונים תיקון/שינוי בתכנית. ניתן לצרף להתנגדות מפות, תמונות ומסמכים נלווים.

יש לציין את פרטי מגיש ההתנגדות (כתובת, טלפון, מספר תעודת זהות).

תצהיר עורך דין
חובה לצרף להתנגדות תצהיר חתום בפני עו"ד המאמת את פרטי ההתנגדות.

המועד
פרק הזמן בו ניתן להגיש התנגדויות הוא 60 יום מאז הפרסום האחרון בעיתונות. המעוניינים בהארכת זמן יפנו לועדה שאישרה את התכנית להפקדה (הועדה המקומית או הועדה המחוזית).


את ההתנגדות מגישים בכתב, לועדה שאישרה את התכנית להפקדה.

אם מדובר בועדה המקומית, מגישים את ההתנגדות בעירית ירושלים.

אם מדובר בועדה המחוזית, מגישים את ההתנגדות בלשכת התכנון המחוזית (רחוב שלומציון 1) ועותק לועדה המקומית (עירית ירושלים).